Danish

Home Page / Danish

Genטve-aftalen en model for en israelsk-palזstinensisk fredsaftale

Forord

Staten Israel (herefter kaldet Israel) og Den Palזstinensiske Befrielsesorganisation (herefter kaldet

PLO), reprזsenterende det palזstinensiske folk (herefter kaldet parterne), der:

gentager deres beslutning om at gרre en ende pו וrtiers konfrontation og konflikt, og at leve i

fredelig sameksistens, gensidig vזrdighed og sikkerhed baseret pו en retfזrdig, varig og

omfattende fred og gennemfרrelse af en historisk forsoning;

anerkender, at fred krזver forandringen fra krigens og konfrontationens logik til en fredens og

samarbejdets logik, samt at ord og handlinger, der er typiske for en tilstand af krig, hverken er

passende eller acceptable i fredens epoke;

bekrזfter deres dybfרlte tro pו, at fredens logik nרdvendiggרr kompromisser, og at den eneste

levedygtige lרsning er en tostats-lרsning baseret pו FNs Sikkerhedsrוds resolution 242 og 338;

bekrזfter, at denne aftale markerer anerkendelsen af det jרdiske folks ret til en statsdannelse og

anerkendelsen af palזstinensiske folks ret til en statsdannelse, uden indskrזnkninger af de lige

rettigheder for begge parters borgere;

anerkender, at efter i וrevis at have levet i gensidig frygt og usikkerhed, har begge parter behov for

en epoke prזget af fred, sikkerhed og stabilitet herunder parternes sikring af alle nרdvendige

skridt med henblik pו at garantere gennemfרrelsen af denne epoke;

anerkender hinandens ret til at leve fredeligt og sikkert indenfor sikre og anerkendte grזnser, hvor

de er fri for trusler eller brug af vזbnet magt;

er fast besluttet pו at etablere relationer baseret pו samarbejde og forpligtelse til at kunne leve side

om side som gode naboer samt bוde hver isזr og i fזllesskab at bidrage til deres folks velvזre;

genbekrזfter deres forpligtelse til at opfרre sig i henhold til international lov og De Forenede

Nationers Pagt;

bekrזfter, at denne aftale falder indenfor strukturen af den mellemרstlige fredsproces pוbegyndt i

Madrid i oktober 1991, Principerklזringen fra den 13. september 1993 samt de efterfרlgende

aftaler, herunder Den Konstituerede Aftale fra september 1995, Wye River Notatet fra oktober 1998

og Sharm El-Sheikh Notatet fra 4. september 1999 og forhandlingerne om en permanent lרsning,

inklusiv Camp David topmרdet i juli 2000, Clinton-ideerne fra december 2000 og Tabaforhandlingerne

fra januar 2001;

gentager deres forpligtelser i henhold til FNs Sikkerhedsrוds resolutioner 242, 338 og 1397 og

bekrזfter deres forstוelse af, at denne aftale er baseret pו, vil fרre til, og ved dens virkeliggרrelse

vil skabe den totale gennemfרrelse af disse resolutioner og til bilזggelsen af den israelskpalזstinensiske

konflikt i alle dens aspekter;

erklזrer, at denne aftale konstituerer gennemfרrelsen af den endelige fredslרsning, som blev

skitseret af Prזsident Bush i sin tale den 24. juni 2002 og i Kvartettens Kרreplan;

erklזrer, at denne aftale markerer en historisk forsoning mellem palזstinenserne og israelerne og

baner vejen for forsoning mellem den arabiske verden og Israel, og etableringen af normale,

fredelige relationer mellem arabiske stater og Israel i overensstemmelse med Den Arabiske Ligas

Beirut-resolution af 28. marts 2002; og

er fast besluttet pו at virkeliggרre mוlet om at opnו en omfattende fred i omrוdet og sוledes

medvirke til stabilitet, sikkerhed, udvikling og velstand for hele regionen;

Er nוet til enighed om fרlgende:

Artikel 1 Formוlet med den endelige fredsaftale

1. Den endelige fredsaftale (herefter kaldet aftalen) sזtter punktum for en periode med

konflikter, og indvarsler en ny periode baseret pו fred, samarbejde og et godt naboskab

parterne imellem.

2. Implementeringen af denne aftale afslutter alle parternes krav, som er opstוet som fרlge af

begivenheder, der har fundet sted forud for underskrivelsen. Ingen af parterne kan

efterfרlgende rejse yderligere krav relateret til begivenheder forud for denne aftale.

Artikel 2 Forholdet parterne imellem

1. Den israelske stat skal anerkende den palזstinensiske stat (herefter kaldet Palזstina) ved

dennes oprettelse. Staten Palזstina skal רjeblikkeligt anerkende staten Israel.

2. Palזstina skal vזre PLOs efterfרlger med alle dennes rettigheder og forpligtelser.

3. Israel og Palזstina skal omgוende etablere diplomatiske og konsulזre forhold med

hinanden og skal udveksle residerende ambassadרrer senest en mוned efter deres gensidige

anerkendelse af hinanden.

4. Parterne skal anerkende Palזstina og Israel som hjemland for de respektive folk. Parterne er

forpligtede til ikke at blande sig i hinandens indre anliggender.

5. Denne aftale erstatter alle tidligere aftaler.

6. Uden at prזjudicere det, parterne har forpligtet sig til i denne aftale, skal relationer mellem

Israel og Palזstina vזre i overensstemmelse med bestemmelserne i FNs Pagt.

7. Med henblik pו at forbedre relationerne mellem de to stater og deres folk skal Palזstina og

Israel samarbejde pו omrוder, der har fזlles interesse. Disse omfatter men er ikke

begrזnset til dialog mellem de lovgivende forsamlinger og statslige institutioner,

samarbejde mellem relevante lokale myndigheder, promovering af ikke-statsligt folkeligt

samarbejde samt fזlles programmer og udvekslinger pו omrוderne: kultur, medier, ungdom,

videnskab, uddannelse, miljר, sundhed, landbrug, turisme samt forebyggelse af kriminalitet.

Det israelsk-palזstinensiske Samarbejdsudvalg skal fרre tilsyn med samarbejdet i henhold

til artikel 8.

8. Parterne skal samarbejde pו omrוder af fזlles רkonomisk interesse for at tilvejebringe den

bedste virkeliggרrelse af deres respektive folks menneskelige potentiale. I denne henseende

skal de arbejde bilateralt, regionalt og med det internationale samfund for at maksimere

fredsperiodens afkast til gavn for deres respektive befolkninger. Der skal etableres relevante

institutioner til at bistו parterne i dette samarbejde.

9. Parterne skal etablere robuste politiske metoder for sikkerhedssamarbejde og pוtage sig en

stor og uafbrudt indsats med henblik pו at afslutte terrorisme og vold rettet mod hinandens

personer, ejendom, institutioner eller territorium. Denne indsats skal fortsזttes til alle tider

og skal samtidig isoleres fra alle mulige kriser og andre aspekter af parternes relationer.

10. Israel og Palזstina skal samarbejde og arbejde hver for sig med andre i regionen for at

forbedre og promovere regionalt samarbejde og samordning indenfor omrוder af fזlles

interesse.

11. Parterne skal pו ministerielt niveau etablere et centralt palזstinensisk-israelsk

Styringsudvalg, som kan vejlede, overvוge og facilitere implementeringen af denne aftale

bוde bilateralt og i overensstemmelse med de fremsatte punkter i artikel 3 nedenfor.

Artikel 3 Implementerings- og verifikationsgruppe

1. Etablering og udarbejdelse

i. En implementerings- og verifikationsgruppe (IVG) skal etableres for at facilitere,

assistere, garantere, overvוge og lרse uoverensstemmelser, der er relateret til

gennemfרrelsen af denne aftale.

ii. IVG skal inkludere USA, Rusland, EU, FN og andre parter, bוde regionale og

internationale, som parterne enes om.

iii. IVG skal samarbejde med det centrale palזstinensisk-israelsk Styringsudvalg,

som bekendtgjort i ovenstוende artikel 2/11 og efterfרlgende med Det israelskpalזstinensiske

Samarbejdsudvalg (IPCC), etableret i artikel 8 nedenfor.

iv. IVGs struktur, procedurer og metoder beskrives i det fרlgende og uddybes i

detaljer i Bilag X.

2. Struktur

i. En hרjtstוende politisk kontaktgruppe (Kontaktgruppen) bestוende af alle IVGmedlemmer

anses for den hרjeste myndighed i IVG.

ii. Kontaktgruppen udnזvner i samrוd med parterne Den sזrlige Reprזsentant,

som bliver IVGs רverste leder. Den sזrlige Reprזsentant skal lede IVGs

arbejde og opretholde konstant kontakt med parterne, Det israelskpalזstinensiske

Samarbejdsudvalg og Kontaktgruppen.

iii. IVGs permanente hovedkvarter og sekretariat placeres pו en lokalitet i

Jerusalem, som parterne kan blive enige om.

iv. IVG skal oprette sine institutioner, som henvist til i denne aftale og oprette

yderligere institutioner, som mוtte vise sig nרdvendige. Tidligere forsamlinger

kan benyttes, hvis det anses for nרdvendigt. Institutionerne skal vזre ulרseligt

knyttet til og underlagt IVGs myndighed.

v. Den Multinationale Styrke (MF), som uddybet i artikel 5, skal vזre en integreret

del af IVG. Den sזrlige Reprזsentant skal, under forudsזtning af parternes

godkendelse, udpege lederen af MF, som bliver ansvarlig for den daglige ledelse

heraf. Detaljer vedrרrende Den sזrlige Reprזsentant og MF-lederen uddybes i

Bilag X.

vi. IVG skal etablere en konflikthוndterings-mekanisme i overensstemmelse med

artikel 16.

3. Samarbejde mellem parterne

Der oprettes en trilateral komite bestוende af Den sזrlige Reprזsentant og Det israelskpalזstinensiske

Samarbejdsudvalg, som skal mרdes minimum en gang om mוneden for at vurdere

implementeringen af denne aftale. Hvis en af de tre parter anmoder om et mרde, skal komiteen

sammenkaldes indenfor 48 timer.

4. Funktioner

Udover de allerede nזvnte funktioner i denne aftale skal IVG:

i. Tage passende forholdsregler baseret pו rapporterne modtaget fra MF.

ii. Assistere parterne i implementeringen af denne aftale og forebygge samt

hוndtere konkrete uoverensstemmelser i form af mזgling.

5. Udlרb

I overensstemmelse med fremskridtene i implementeringen af denne aftale, og som lרsningen af de

specifikke opgaver skrider frem, skal IVG afslutte sine aktiviteter pו de nזvnte omrוder. IVG skal

fortsזtte med at eksistere, medmindre andet aftales parterne imellem.

 

Artikel 4 Territorium

1. De internationale grזnser mellem Palזstina og Israel

i. I overensstemmelse med FNs sikkerhedsrוdsresolutioner 242 og 338 skal grזnsen

mellem Palזstina og Israel baseres pו 4. juni 1967-linjerne med gensidige

modifikationer pו en 1:1 basis, som fremstillet i vedlagte Kort 1.

ii. Parterne anerkender grזnsen, sוledes som den er fremstillet pו vedlagte Kort 1, som den

endelige, sikre og internationalt anerkendte grזnse dem imellem.

2. Suverזnitet og ukrזnkelighed

i. Parterne anerkender og respekterer hinandens suverזnitet, territoriale integritet og

politiske uafhזngighed samt ukrזnkeligheden af hinandens territorier, herunder

vandterritorier og luftrum. De skal respektere denne ukrזnkelighed i overensstemmelse

med denne aftale, FNs Pagt og andre internationale love.

ii. Parterne anerkender hinandens rettigheder i deres respektive רkonomiske zoner i

overensstemmelse med international lov.

3. Israelsk tilbagetrזkning

i. Israel skal trזkke sig tilbage i overensstemmelse med artikel 5.

ii. Palזstina skal overtage ansvaret for de omrוder, som Israel trזkker sig tilbage fra.

iii. Overdragelsen af autoritet fra Israel til Palזstina skal ske i overensstemmelse med Bilag

X.

iv. IVG skal overvוge, verificere og facilitere udfרrelsen af denne artikel.

4. Grזnsemarkering

i. En fזlles Grזnseteknisk Kommission (Kommissionen) oprettet af parterne skal

etableres for at forestו den tekniske markering af grזnsen i overensstemmelse med

denne artikel. Procedurerne vedrרrende kommissionens arbejde uddybes i Bilag X.

ii. Skulle der opstו uenigheder i kommissionen skal dette refereres til IVG i

overensstemmelse med Bilag X.

iii. Den fysiske markering af de internationale grזnser skal fזrdiggרres af kommissionen

ikke senere end 9 mוneder fra denne aftales ikrafttrזden.

5. Bosזttelser

i. Israel er ansvarlig for genhusningen af israelere bosat i suverזnt palזstinensisk omrוde.

Genhusningen skal ske til et omrוde uden for det palזstinensiske territorium.

ii. Genhusningen skal fזrdiggרres i overensstemmelse med tidsplanen i Artikel 5.

iii. Allerede eksisterende arrangementer pו Vestbredden og i Gaza Striben vedrרrende

israelske bosזttere og bosזttelser skal forblive gזldende i hver bosזttelse indtil

tidsplanens foreskrevne dato for evakueringen af pוgזldende bosזttelse.

iv. Metoderne vedrרrende myndighedsoverdragelsen af bosזttelserne af Palזstina er

fremsat i Bilag X. IVG skal lרse de stridigheder, som kunne opstו under

implementeringen.

v. Israel skal lade fast ejendom, infrastrukturen samt andre faciliteter i israelske bosזttelser

forblive uberרrte med henblik pו overdragelse til palזstinensisk suverזnitet. Parterne

skal i samarbejde med IVG nו til enighed om en inventarliste sוledes at rרmningen

fremmes. Dette skal ske i overensstemmelse med Bilag X.

vi. Den palזstinensiske stat skal have eksklusive ejendomsrettigheder til al(t) land samt alle

bygninger, infrastrukturen eller anden form for ejendom, som stוr tilbage i bosזttelserne

i de besatte omrוder pו den foreskrevne dato for rרmningen.

6. Korridor

i. Den palזstinensiske stat og den israelske stat skal etablere en korridor, som forbinder

Vestbredden med Gaza-striben. Denne korridor skal:

a. Vזre under israelsk suverזnitet.

b. Vזre permanent וben.

c. Vזre under palזstinensisk administration i overensstemmelse med Bilag X i denne

aftale. Palזstinensisk lov skal gזlde de mennesker, som benytter korridoren og de

hertil knyttede procedurer.

d. Ikke forstyrre israelsk transport eller andre infrastrukturelle netvזrk, eller udsזtte

miljרet, offentlig sikkerhed og offentligt helbred for fare. Hvor det mוtte vזre

nרdvendigt, skal tekniske lרsninger sרges, sוledes disse forstyrrelser sו vidt muligt

kan undgוs.

e. Tillade etableringen af de nרdvendige infrastrukturelle faciliteter, som forbinder

Vestbredden med Gaza Striben. De infrastrukturelle faciliteter inkluderer blandt

andet rרrledninger, elektrisk og kommunikative kabler og tilsvarende udstyr som

nזvnt i bilזg X.

f. Ikke benyttes i strid med denne aftale.

ii. Forsvars-barrierer skal etableres langs korridoren og palזstinenserne mו ikke trזnge ind

i Israel ad denne vej, ligesom israelerne heller ikke mו trזnge ind i Palזstina ad denne

korridor.

iii. Parterne skal sרge assistance hos det internationale samfund til finansiering af

korridoren.

iv. IVG skal garantere implementeringen af denne artikel i overensstemmelse med Bilag X.

v. Uenigheder vedrרrende driften af korridoren skal lרses i overensstemmelse med artikel

16.

vi. Aftalerne i denne artikel kan kun ophרre eller זndres via enighed parterne imellem.

Artikel 5 Sikkerhed

1. Generelle sikkerhedsforanstaltninger

i. Parterne anerkender, at gensidig forstוelse og samarbejde i sikkerhedsorienterede sager vil

danne en betydelig del af deres bilaterale relationer og vil yderligere forstזrke den regionale

sikkerhed. Palזstina og Israel skal basere deres sikkerhedsforhold pו samarbejde, gensidig

tillid, godt naboskab og beskyttelse af deres fזlles interesser.

ii. Bוde Palזstina og Israel skal:

a. Anerkende og respektere den andens ret til at leve fredeligt indenfor sikre og

anerkendte grזnser, fri for trusler eller krigshandlinger, terrorisme og vold;

b. Afstו fra trusler og magtanvendelse mod den andens territoriale integritet eller

politisk uafhזngighed samt hוndtere uenigheder imellem med fredelige midler;

c. Afstו fra at tilslutte sig, assistere, promovere eller samarbejde med enhver koalition,

organisation eller alliance af militזr - og sikkerhedsmזssig karakter, hvor aktiviteter

blandt andet inkluderer fjendtlige aktioner mod den anden part;

d. Afstו fra at organisere, opmuntre og tillade dannelsen af irregulזre eller bevזbnede

styrker eller grupper inklusive lejesoldater og militser indenfor deres respektive

territorium samt forebygge etableringen heraf. I denne henseende skal allerede

eksisterende irregulזre styrker eller bevזbnede grupper forbydes og forhindres i

nogen sinde at gendannes igen;

e. Afstו fra at organisere, assistere, tillade eller deltage i voldshandlinger indenfor eller

mod den anden part eller indvilge sig i aktiviteter med henblik pו at udfרre sוdanne

handlinger.

iii. For at fremme sikkerhedssamarbejdet skal parterne pו hרjt niveau oprette et Fזlles

Sikkerhedsudvalg, som forpligter sig til at mרdes mindst en gang mוnedligt. Det Fזlles

Sikkerhedsudvalg skal have permanent fזlles kontor og tilladelse til at etablere underudvalg,

sוfremt dette findes nרdvendigt, herunder dannelse af underudvalg med retten til omgוende at

lרse pludseligt opstוede problemer.

2. Regional sikkerhed

i. Israel og Palזstina skal arbejde sammen med deres naboer og det internationale samfund

opbygge et sikkert og stabilt Mellemרsten uden masseרdelזggelsesvוben, bוde

konventionelle og ikke-konventionelle i forbindelse med en omfattende, vedvarende og

stabil fred, karakteriseret ved forsoning, goodwill og afstוelse fra magtanvendelse.

ii. Parterne skal for altid samarbejde for at etablere et regionalt sikkerhedsregime.

3. Forsvarskarakteristik af den palזstinensiske stat

i. Ingen vזbnede styrker, bortset fra de styrker allerede specificeret i denne aftale, bliver

deployeret og stationeret i Palזstina.

ii. Palזstina skal vזre en ikke-militariseret stat med en stזrk sikkerhedsstyrke. I

overensstemmelse hermed skal begrזnsningerne af de vוben, som muligvis bliver anskaffet,

ejes eller som bruges af Den palזstinensiske Sikkerhedsstyrke samt vוben fremstillet i

Palזstina prזciseres i Bilag X. Bilag X vil blive drרftet af en trilateral komite sammensat af

de to parter og MF. Hvis denne komite ikke nוr frem til enighed, vil det vזre op til IVG at

foreslו en lרsning.

a. Ingen individer eller organisationer i Palזstina, bortset fra Den palזstinensiske

Sikkerhedsstyrke og IVGs organer inklusive MF mו anskaffe, eje, bזre og bruge

vוben, undtagen det er foreskrevet ved lovgivning.

iii. Den palזstinensiske Sikkerhedsstyrke (PSF) skal:

a. opretholde grזnsekontrol;

b. opretholde lov og orden samt udרve politifunktioner;

c. udרve efterretnings- og sikkerhedsfunktioner;

d. forebygge terrorisme;

e. lede rednings- og beredskabsopgaver; og

f. bidrage til vזsentlige samfundsopgaver, nוr det anses for nרdvendigt.

iv. MF skal overvוge og sikre overholdelse af disse bestemmelser.

4. Terrorisme

i. Parterne forkaster og fordרmmer terrorisme og voldshandlinger i alle deres

former og skal udforme politikker i overensstemmelse hermed. Endvidere skal

parterne afstו fra aktioner og politikker, som menes at fremme ekstremisme og

som skaber forhold, der bidrager til terrorisme pו begge sider.

ii. Parterne skal tage del i fזlles, omfattende og vedvarende foranstaltninger mod

alle aspekter af vold og terrorisme. Disse foranstaltninger skal inkludere

forebyggelse og foregribelse af sוdanne handlinger samt retsforfרlgelse af

gerningsmזndene.

iii. Med dette formוl forpligter parterne sig til vedvarende konsultation, samarbejde

og udveksling af informationer mellem deres respektive sikkerhedsstyrker.

iv. En Trilateral Sikkerhedskomite dannet af parterne og USA forpligter sig til at

sikre implementeringen af denne artikel. Sikkerhedskomiteen skal udvikle

omfattende politikker og retningslinjer med henblik pו at bekזmpe terrorisme og

vold.

5. Incitament

i. Israel og Palזstina skal uden at gו imod ytringsfrihed og overtrזde andre

internationale menneskerettigheder bekendtgרre lovgivning som imרdegוr opmuntring

til irredentisme (territorial revanchisme o.a.), racisme, terrorisme og vold, og samtidig

kraftigt hוndhזve disse love.

ii. IVG skal assistere parterne i etableringen af retningslinjer for implementeringen af

denne bestemmelse, og skal overvוge parternes overholdelse heraf.

6. Multinational Styrke

i. En Multinational Styrke (MF) skal etableres for at yde sikkerhedsgarantier til parterne,

fungere prזventivt og fרre tilsyn med implementeringen af de relevante bestemmelser i denne

aftale.

ii. Sammensזtningen, strukturen og stרrrelsen af MF er yderligere beskrevet i Bilag X.

iii. For at kunne udfרre de funktioner, som er fremsat i denne aftale skal MF deployeres i

Palזstina. MF skal trזde ind i en passende Status of Forces Agreement (SOFA) (dvs.

udstationeringsaftale o. a.) med Palזstina.

iv. I overensstemmelse med denne aftale, og som fremsat i Bilag X, skal MF:

a. Forsvare den territoriale integritet af den palזstinensiske stat set i lyset af dens ikkemilitariserede

natur.

b. Virke afskrזkkende pו ydre angreb, som kan true en eller begge parter.

c. Udstationere observatרrer i omrוder i umiddelbar nזrhed af grזnsen i forbindelse

med den israelske tilbagetrזkning. Dette skal ske i overensstemmelse med bBilag X.

d. Udstationere observatרrer, som kan overvוge de territoriale og maritime grזnser af

den palזstinensiske stat, som specificeret i klausul 5/13.

e. Udfרre funktioner ved Palזstinas internationale grזnseovergange, som specificeret i

klausul 5/12.

f. Udfרre funktioner, som relaterer til stationerne for tidlig varsling, som specificeret i

klausul 5/8.

g. Udfרre funktionerne specificeret i klausul 5/3.

h. Udfרre funktionerne specificeret i klausul 5/7.

i. Udfרre funktionerne specificeret i Artikel 10.

j. Hjזlpe i hוndhזvelsen af tiltag med henblik pו anti-terrorisme.

k. Bistו hjזlp i trזningen af PSF.

v. I relation til den ovenstוende skal MF rapportere til og holde IVG opdateret i

overensstemmelse med Bilag X.

vi. MF kan kun trזkkes ud eller fו mandattallet זndret, hvis parterne er enige herom.

7. Evakuering

i. Israel skal trזkke sine militזre styrker, sikkerhedspersonale og udstyr, inklusiv

landminer, og alle personer ansat til at betjene dette, samt alle militזre installationer ud

af den palזstinensiske stats territorium i etaper, medmindre andet er aftalt i Bilag X.

ii. Den etapevise tilbagetrזkning skal pוbegynde i det רjeblik, denne aftale trזder i kraft

og skal endvidere overholde de tidsplaner og metoder, som er beskrevet i Bilag X.

iii. Etaperne skal ske i overensstemmelse med de fרlgende principper:

a. Nרdvendigheden af at skabe רjeblikkelig klar territorial sammenhזng samt facilitere

den indledende implementering af den palזstinensiske udviklingsplan.

b. Israels kapacitet til at flytte, genhuse og absorbere bosזttere. Uanset at omkostninger

og besvזr er uundgוeligt i en sוdan proces, skal disse ikke vזre urimeligt

belastende.

c. Nרdvendigheden af at kunne oprette og operationalisere grזnsen mellem de to stater.

d. Introduktionen af og den effektive ibrugtagning af MF - isזr ved den רstlige grזnse

af Palזstina.

iv. I overensstemmelse hermed skal tilbagetrזkningen gennemfרres i fרlgende etaper:

a. Den fרrste etape inkluderer den palזstinensiske stats omrוder, som defineret i kort

X, og skal vזre afsluttet indenfor 9 mוneder.

b. Den anden og tredje etape inkluderer det resterende territorium af den

palזstinensiske stat og skal vזre afsluttet indenfor 21 mוneder efter gennemfרrelsen

af den fרrste fase.

v. Israel skal vזre afslutte sin tilbagetrזkning fra den palזstinensiske stats territorium

inden 30 mוneder efter, at denne aftale trזder i kraft og ske i overensstemmelse med

denne aftale.

vi. Israel fortsזtter med en lille militזr tilstedevזrelse i Jordan-dalen i yderligere 36

mוneder under MFs myndighed og i overensstemmelse med MFs SOFAudstationeringsaftale,

som beskrevet i Bilag X. Den fastsatte periode kan tages op til

overvejelse af parterne, hvis det synes relevant i lyset af den regionale udvikling og kan

desuden זndres med parternes tilladelse.

vii. I overensstemmelse med Bilag X skal MF overvוge og verificere overholdelsen af denne

klausul.

8. Stationer for tidlig varsling

i. Israel mו opretholde to varslingsstationer i den nordlige og centrale del af Vestbredden

pו lokaliteter beskrevet i Bilag X.

ii. Varslingsstationerne skal bemandes af mindst muligt israelsk personel og skal optage

mindst muligt land, som beskrevet i Bilag X.

iii. Adgang til varslingsstationerne skal garanteres og eskorteres af MF.

iv. Varslingsstationernes interne sikkerhed bliver Israels ansvar. Varslingsstationernes ydre

forsvar bliver MFs ansvar.

v. MF og PSF opretholder en samarbejdende tilstedevזrelse i varslingsstationerne. MF

skal overvוge og verificere, at stationerne benyttes til formוl anerkendt i denne aftales

Bilag X.

vi. Aftaler fremsat i denne artikel er underlagt revision om 10 וr, hvor זndringer kan

foretages, hvis det lykkes parterne at nו til enighed. Derefter skal aftalerne revideres

hvert femte וr, hvorefter aftalerne kan udvides ved fזlles enighed.

vii. Skulle et regionalt sikkerhedsregime pו et givent tidspunkt i denne periode opstו, skal

IVG foranstalte, at parterne overvejer om reglerne for varslingsstationerne skal

fortsזttes uזndret eller ej, set i lyset af en sוdan udvikling. Alle זndringer krזver, at

parterne gensidigt nוr til enighed.

 

9. Luftrum

i. Civil luftfart

a. Parterne anerkender i overensstemmelse med hinandens rettigheder, privilegier og

forpligtelser sikret af de multilaterale luftfartsaftaler, som begge parter har tilsluttet

sig, isזr Konventionen om International Civil Luftfart af 1944 (Chicago

Konventionen) og den Internationale Luftfarts Service- og transitaftale af 1944.

b. Parterne skal yderligere, nוr denne aftale trזder i kraft, oprette en trilateral komite

bestוende af parterne og IVG for at skabe det mest effektive styringssystem for den

civile luftfart, der inkluderer alle relevante aspekter af systemet for luftfartskontrol.

Skulle der opstו uenighed stוr det til IVG at anbefale sin egen lרsning.

ii. Trזning

a. Det israelske flyvevוben er berettiget til at anvende suverזnt palזstinensisk luftrum

til trזningsformוl i overensstemmelse med Bilag X, hvilket skal vזre baseret pו de

regler, der vedrרrer til IAFs (det israelske flyvevוbens o. a.) brug af det israelske

luftrum.

b. IVG skal kontrollere og verificere dette i overensstemmelse med denne paragraf.

Parterne kan indgive klager til IVG, hvis beslutning er endelig.

c. Ordningerne fremsat i denne paragraf skal undergו revision hvert tiende וr. De kan

זndres eller tilendebringes ved enighed mellem parterne.

10. Den elektromagnetiske sfזre

i. Ingen af parterne mו benytte den elektromagnetiske sfזre, sו det forstyrrer den anden

parts brug.

ii. Bilag X indeholder detaljer vedrרrende ordningerne i relation til den elektromagnetiske

sfזre.

iii. IVG skal kontrollere og verificere implementeringen af denne paragraf og Bilag X.

iv. Parterne kan indgive klager til IVG, hvis beslutning skal anses som vזrende endelig.

11. Retshוndhזvelse

Det israelske og palזstinensiske retshוndhזvelsesagentur skal samarbejde om at forhindre illegal

narkotikasmugling, illegalt smugleri af arkזologiske kulturgenstande og kunstartikler,

grזnsekriminalitet inklusiv tyveri og bedrageri, organiseret kriminalitet, handel med kvinder og

mindreוrige, forfalskning, ulovlige tv og radiostationer, og anden illegal aktivitet.

12. Internationale grזnseovergange

i. De fרlgende ordninger gזlder grזnseovergange mellem Palזstina og Jordan, Palזstina

og Egypten, sוvel som adgang via lufthavne og fזrgehavne til Palזstina.

ii. Alle grזnseovergange skal overvוges af fזlles enheder sammensat af medlemmer af

PSF og MF. Disse enheder skal hindre indfרrelsen af vוben, materialer og udstyr til

Palזstina, som er i uoverensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale.

iii. Reprזsentanter for MF og PSF vil fו fזlles og separat autoritet til at blokere

grזnseindgangen til Palזstina i fald sוdanne genstande forsרges indfרrt i landet. Skulle

der opstו uoverensstemmelser vedrרrende indfרrelsen af varer eller materialer mellem

reprזsentanterne for PSF og MS, skal PSF indbringe sagen for IVG, hvis bindende

beslutninger meddeles indenfor 24 timer.

iv. Denne ordning skal vurderes af IVG efter 5 וr for at tage stilling til dens viderefרrelse,

זndring eller udlרb. Derefter kan Palזstina forlange en vurdering pו וrlig basis.

v. I passagerterminaler mו Israel fortsat vזre ubemזrket til stede i 30 mוneder i et sזrligt

udpeget anlזg, som skal bemandes af medlemmer af MF og israelere under anvendelse

af passende teknologi. Den israelske side kan bede MF og PSF om at udfרre

efterfרlgende inspektioner og skride til passende handling.

vi. I de efterfרlgende to וr skal disse ordninger fortsזtte i et sזrligt udpeget anlזg i Israel,

hvor den passende teknologi benyttes. Dette skal dog ikke vזre medfרre forsinkelser

udover de procedurer, som er beskrevet i denne paragraf.

vii. I lastterminaler mו Israel fortsat vזre ubemזrket til stede i 30 mוneder i et sזrligt

udpeget anlזg, som skal bemandes af medlemmer af MF og israelere under anvendelse

af passende teknologi. Den israelske side kan bede MF og PSF om at udfרre

efterfרlgende inspektioner og skride til passende handling. Hvis den israelske side ikke

er tilfreds med MFs og PSFs indsats kan de krזve, at lasten tilbageholdes, indtil det

kan tjekkes af en kontrollרr fra MF. Kontrollרrens beslutning skal anses som vזrende

bindende og endelig, samt skal foreligge inden 12 timer efter den israelske klage.

viii. I de efterfרlgende tre וr skal disse ordninger fortsזtte i et sזrligt udpeget anlזg i Israel,

hvor den passende teknologi benyttes. Dette skal dog ikke vזre medfרre forsinkelser

udover de procedurer, som er beskrevet i denne paragraf.

ix. En hרjtstוende trilateral komite bestוende af Israel, Palזstina og IVG skal mרdes

jזvnligt for at overvוge udfרrelsen af disse procedurer samt korrigere

uregelmזssigheder, og komiteen kan indkaldes pו anmodning.

x. Detaljerne vedrרrende ovenstוende er beskrevet i Bilag X.

13. Grזnsekontrol

i. PSF skal opretholde grזnsekontrol som beskrevet Bilag X.

ii. MF skal overvוge og bekrזfte det PSFs opretholdelse af grזnsekontrollen.

 

Artikel 6 - Jerusalem

1. Religiרs og kulturel betydning

i. Parterne anerkender Jerusalems universelle historiske, religiרse, spirituelle og kulturelle

betydning samt dens hellighed nedfזldet i jרdedom, kristendom og islam. I

anerkendelsen af denne status genbekrזfter parterne deres forpligtelse til at vזrne om

dens karakter, hellighed og friheden til at udרve religiרs praksis i byen samt respektere

den allerede eksisterende deling af administrative funktioner og traditionelle praksisser

mellem forskellige trosretninger.

ii. Parterne skal etablere et tvזrreligiרst organ bestוende af reprזsentanter fra de tre

monoteistiske trosretninger, som skal fungere som et konsultativt organ for begge parter

i sager relateret til byens religiרse betydning samt promovere tvזrreligiרs forstוelse og

dialog. Sammensזtningen, procedurer og metoder er fremsat i Bilag X.

2. Hovedstad for to stater

Parternes skal have deres gensidigt anerkendte hovedstזder i Jerusalems omrוder under deres

respektive suverזnitet.

3. Suverזnitet

Suverזnitet i Jerusalem skal vזre i overensstemmelse med det vedhזftede kort 2. Dette mו ikke

pוvirke eller vזre partisk over for nedenstוende ordninger.

4. Grזnseordning

Grזnseordningen konstrueres i overensstemmelse med forholdsreglerne i artikel 11, og tager

hensyn til Jerusalems specifikke krav (f.eks. turisters fזrdsel og omfanget af krydsning af grזnser,

herunder bestemmelser for Jerusalems indbyggere) og bestemmelserne i denne artikel.

5. al-Haram al-Sharif/ Tempelbjerget (Komplekset)

i. Den internationale gruppe

a. En international gruppe sammensat af IVG og andre parter, som parterne er nוet til

enighed om, inklusiv medlemmer af Organization of the Islamic Conference (OIC)

skal oprettes til at kontrollere, bekrזfte og assistere implementeringen af denne

klausul.

b. Til dette formוl skal den Internationale Gruppe etablere en Multinational

Tilstedevזrelse pו Kompleksets omrוde, hvis sammensזtning, struktur, mandat og

funktioner er fremsat i Bilag X.

c. Den Multinationale Tilstedevזrelse skal have specialiserede afdelinger, som

beskזftiger sig med sikkerhed og konservering. Den Multinationale Tilstedevזrelse

skal foretage periodiske konserverings- og sikkerhedsrapporter til Den Internationale

Gruppe. Disse rapporter skal desuden vזre offentligt tilgזngelige.

d. Den Multinationale Tilstedevזrelse skal forsרge at lרse pludseligt opstוede

problemer og kan desuden videresende ulרselige uoverensstemmelser til Den

Internationale Gruppe, der skal fungere i overensstemmelse med artikel 16.

e. Parterne kan pו ethvert givent tidspunkt krזve prזciseringer eller indgive klager til

Den Internationale Gruppe, som med det samme skal undersרge sagen.

f. Den Internationale Gruppe skal foreskrive regler og reguleringer for at opretholde

sikkerhed og foretage konservering af Kompleksets omrוde. Disse skal inkludere

lister over tilladte vוben og udstyr, som mו benyttes pו stedet.

ii. Bestemmelser vedrרrende Kompleksets omrוde

a. I lyset af Kompleksets hellighed samt omrוdets unikke religiרse og kulturelle

betydning for det jרdiske folk forbydes gravning, udgravning og byggeri pו

komplekset, medmindre begge parter har givet tilladelse til dette. Procedurer for

regulזr vedligeholdelse og uventede reparationer pו Komplekset skal godkendes af

Den Internationale Gruppe efter konsultation med parterne.

b. Palזstina skal holdes ansvarlig for vedligeholdelsen af Kompleksets sikkerhed samt

for at sikre, at det ikke blive brugt til nogen som helst form for fjendtlig handlinger

mod israelere eller israelske omrוder. De eneste tilladte vוben pו Komplekset er

vוben, som bזres af det palזstinensiske sikkerhedspersonale og

sikkerhedsafdelingen under Den Multinationale Tilstedevזrelse.

c. I lyset af omrוdets universelle betydning og af hensyn til sikkerhedsovervejelser

samt nרdvendigheden af ikke at forstyrre tilbedelse eller sרmmelighed pו stedet,

sוledes som det er bestemt af Waqfen, mו besרgende gזste omrוdet. Dette skal ske

uden diskrimination og generelt vזre i overensstemmelse med tidligere praksis.

iii. Overfרrsel af autoritet

a. I slutningen af rרmningsperioden, som fastsat i artikel 5/7, skal den palזstinensiske

stat udרve suverזnitet over Komplekset.

b. Den Internationale Gruppe og dens hjזlpeorganer skal fortsזtte med at eksistere og

fuldfרre alle funktioner fastsat i denne artikel, medmindre andet aftales af de to

parter.

6. Grזdemuren

Grזdemuren skal vזre under israelsk suverזnitet.

7. Den Gamle By

i. Den Gamle Bys betydning

a. Parterne betragter Den Gamle By som en helhed af unik karakter. De er enige om, at

bevarelsen af denne unikke karakter kombineret med sikringen og forרgelsen af

velfזrden for dens indbyggere, skal vזre retningsgivende for Den Gamle Bys

administration.

b. Parterne skal handle i overensstemmelse med retningslinierne for UNESCOs liste

over verdens kulturelle arv en liste hvor Den Gamle By er inkluderet.

 

ii. IVGs rolle i Den Gamle By

a. Kulturarv

1. IVG skal overvוge og verificere at bevarelsen af den kulturelle arv i Den

Gamle By er i overensstemmelse med UNESCOs liste over verdens

kulturelle arv. Til dette formוl har IVG fri adgang til omrוder, dokumenter

samt information, der relaterer til udfרrelsen af denne opgave.

2. IVG skal arbejde tזt sammen med Den Gamle Bys Udvalg under

Jerusalems Koordinations- og udviklingskomite (JCDC), herunder udtזnke

en restaurerings og bevaringsplan for Den Gamle By.

b. Politiopgaver

1. IVG skal oprette en Den Gamle Bys Politienhed (PU), som skal samarbejde

med, koordinere imellem og assistere de palזstinensiske og israelske

politistyrker i Den Gamle By, med henblik pו at bilזgge lokale stridigheder

samt udfרre polititjenester i omrוder og i henhold til procedurer specificeret

i Bilag X.

2. PU skal periodisk rapportere til IVG.

c. Hver af parterne kan indgive klager i relation til denne klausul til IVG, som med det

samme skal reagere pו dem i overensstemmelse med artikel 16.

iii. Fri bevזgelse i Den Gamle By

Bevזgelse i Den Gamle By skal vזre fri og uhindret under forholdsreglerne i denne artikel

samt regler og bestemmelser, som knytter sig til de forskellige hellige steder.

iv. Indgang til og udgang fra Den Gamle By

a. Indgangs - og udgangspunkter til og fra Den Gamle By skal bemandes af de

statslige autoriteter, under hvis suverזnitet punkterne henhרrer med

tilstedevזrelse af PU-medlemmer, medmindre andet er specificeret.

b. Med henblik pו at facilitere bevזgelse ind i Den Gamle By, skal parterne

ivזrksזtte passende forholdsregler ved indgangspunkter i eget territorium for

at sikre opretholdelse af sikkerheden i Den Gamle By. PU skal overvוge

betjeningen af disse indgangspunkter.

c. Ingen af parternes borgere mו ikke forlade Den Gamle By og bevזge sig ind i

den anden parts territorium, medmindre vedkommende er i besiddelse af den

relevante dokumentation, som giver dem lov hertil. Turister mו kun forlade

Den Gamle By og bevזge sig ind i det af parternes omrוde, hvortil de besidder

gyldig autorisation.

 

v. Udelukkelse, ophרr og udvidelse

a. I nרdstilfזlde kan hver af parterne suspendere ordningerne fremsat i artikel

6/7/iii i en uge. Udvidelsen af en suspension i mere end en uge skal vזre

genstand for konsultation med den anden part samt IVG i Den Trilaterale

Komite grundfזstet i artikel 3/3.

b. Denne klausul gזlder ikke ordninger fremsat i artikel 6/7/vi.

c. 3 וr efter overdragelsen af myndigheden over Den Gamle By bedes parterne

gennemse ordningerne. Disse kan udelukkende ophרre, hvis begge parter er

enige herom.

d. Parterne skal undersרge muligheden for at udvide disse ordninger udover Den

Gamle By, forudsat man kan blive enige herom.

vi. Specielle bestemmelser

a. Langs den skitserede rute i Kort X (Fra Jaffa Gate til Zion Gate) skal der vזre

endelige og garanterede ordninger for israelere vedrרrende adgang,

bevזgelsesfrihed og sikkerhed, sוledes som det er beskrevet i Bilag X.

1. IVG holdes ansvarlig for implementeringen af disse ordninger.

b. Uden at krזnke palזstinensisk suverזnitet vil israelsk administration af

Citadellet vזre, som beskrevet i Bilag X.

vii. Farvekodning af Den Gamle By.

Et synligt farvekodningsskema skal benyttes i Den Gamle By for at markere de respektive

parters suverזne omrוder.

viii. Politiforhold

a. Et aftalt antal israelske politibetjente skal udgרre den israelske politistyrke i Den

Gamle By og skal udרve ansvaret for at opretholdelse af orden og de daglige

politifunktioner i omrוdet, som hרrer under israelsk suverזnitet.

b. Et aftalt antal palזstinensiske politibetjente skal udgרre den palזstinensiske

politistyrke i Den Gamle By og skal udרve ansvaret for at opretholdelse af orden

og de daglige politifunktioner i omrוdet, som hרrer under palזstinensisk

suverזnitet.

c. Alle medlemmer af henholdsvise den israelske og den palזstinensiske politistyrke

i Den Gamle By skal gennemfרre specialtrזning, inklusiv fזlles trזningsרvelser,

som vil blive administreret af PU.

d. En sזrlig, fזlles kommandocentral, under ledelse af PU, der inddrager

medlemmer af sוvel den israelske som den palזstinensiske politiskyrke i Den

Gamle By, skal fremme samarbejdet vedrרrende alle relevante forhold vedrרrende

politiopgaver og sikkerhed i Den Gamle By.

 

ix. Vוben

Ingen personer har tilladelse til at bזre eller eje vוben i Den Gamle By med undtagelse af

politistyrkerne, som beskrevet i denne aftale. Yderligere kan hver af parterne give skriftlig

tilladelse til at bזre eller eje vוben i omrוder, som er under egen suverזnitet.

x. Efterretning og sikkerhed

a. Parterne skal oprette intensive efterretningstjenester vedrרrende Den Gamle By,

herunder den רjeblikkelige deling af information om trusler.

b. Der skal oprettes en Trilateral Komite bestוende af de to parter samt

reprזsentanter fra USA til at forestו dette samarbejde.

8. Begravelsespladsen pו Oliebjerget (Mount of Olives).

i. Det skitserede omrוde i kort X (den jרdiske begravelsesplads pו Oliebjerget) skal vזre

under israelsk administration; israelsk lov skal gזlde de personer, som benytter stedet, og for

de procedurer, som hרrer med til dette omrוde, jזvnfרr Bilag X.

a. Der skal vזre en dertil indrettet vej til at sikre fri, ubegrזnset og uhזmmet adgang

til begravelsespladsen.

b. IVG skal overvוge implementeringen af denne paragraf.

c. Denne ordning kan kun udlרbe, hvis begge parter er enige herom.

9. Sזrlige ordninger vedrרrende begravelsespladsen.

Der skal aftales ordninger vedrרrende de to begravelsespladser, angivet i kort X (Zionbjergets

Begravelsesplads og Den Tyske Kolonis Begravelsesplads). Disse oprettes for at facilitere og

garantere fortsזttelsen af de nuvזrende begravelses- og besרgspraksisser, herunder facilitering af

adgangen til stederne.

10. Grזdemurens vestlige tunnel

i. Grזdemurens vestlige tunnel, som skitseret i kort X, skal vזre under israelsk

administration, herunder

a. Ubegrזnset israelsk adgang samt retten til at tilbede og udfרre religiרs praksis.

b. Ansvaret for fredning og vedligeholdelse af stedet i overensstemmelse med denne

aftale dog uden at רdelזgge strukturer ovenover, under opsyn af IVG.

c. Israelsk politiinspektion.

d. IVG overvוgning.

e. Tunnelens nordlige udgang mו udelukkende bruges som udgang og mו kun lukkes

i nרdstilfזlde, som fastsat i artikel 6/7

ii. Dette arrangement kan kun udlרbe, hvis begge parter er enige herom.

 

11. Kommunal samordning

i. Jerusalems to kommuner skal sammen danne Jerusalems Samarbejds- og Udviklingskomite

(JCDC), som skal fרlge samarbejdet mellem den palזstinensiske kommune og den israelske

kommune. JCDC og dennes underudvalg skal bestו af samme antal reprזsentanter fra

Palזstina og Israel. Hver side udnזvner medlemmer til JCDC og dens underudvalg, i

overensstemmelse med sine egne retningslinier.

ii. JCDC skal sikre, at infrastrukturen og andre services tjener beboerne i Jerusalem bedst og

skal sרge at fremme byens רkonomiske udvikling til glזde for alle samt opfordre til dialog og

forsoning parterne imellem.

iii. JCDC skal indeholde fרlgende underudvalg:

a. Et Planlזgnings- og zoneinddelingsudvalg: skal sikre enighed vedrרrende

bestemmelser om planlזgning og zoneinddeling af de i Bilag X nזvnte omrוder.

b. Et Vand-infrastrukturelt udvalg: skal behandle sager vedrרrende drikkevand,

rרrlזgning, spildevandsopsamling og forarbejdning.

c. Et Transportudvalg: skal koordinere relevante forbindelser og kompatibilitet

mellem de to vejsystemer samt andre sager vedrרrende transport.

d. Et Miljרudvalg: skal varetage miljרspרrgsmוl som har betydning for livskvaliteten

i byen, herunder effektiv affaldsbehandling.

e. Et ״konomi- og udviklingsudvalg: skal udfזrdige planer for רkonomisk udvikling

i omrוder af fזlles interesse, inklusiv transport, koordinere erhvervsmזssigt

samarbejde samt turisme.

f. Et Politi- og Redningstjenesteudvalg: skal koordinere forholdsregler til

opretholdelse af offentlig orden og kriminalitetsforebyggelse samt forsyning af

redningstjeneste.

g. Den Gamle By-udvalg: skal planlזgge og nרje koordinere den fזlles forsyning af

de relevante kommunale tjenester samt andre funktioner fremsat i artikel 6/7.

h. Andre udvalg bestemt af JCDC

12. De i Israel bosiddende palזstinensiske Jerusalem-borgere

De palזstinensiske Jerusalem-borgere, der aktuelt er permanente borgere i Israel, mister denne

status i forbindelse med myndighedsoverdragelse til Palזstina af de omrוder i hvilke, disse borgere

bor.

13. Myndighedsoverdragelse

Parterne vil anvende overgangsbestemmelser indenfor bestemte socioרkonomiske sfזrer for at sikre

den aftalte, hurtige og velordnede overdragelse af magt og forpligtelser fra Israel til Palזstina. Dette

udfרres pו en mוde sוledes, at det bevarer ״stjerusalems beboeres samlede socioרkonomiske

rettigheder.

 

Artikel 7 Flygtninge

1. Flygtningeproblemets betydning

i. Parterne anerkender, at i relation til de to uafhזngige stater, Israel og Palזstina, som

eksisterer fredeligt side om side er en fזlles lרsning pו flygtningeproblemet

nרdvendig for at kunne opnו en retfזrdig, omfattende og holdbar fred dem imellem.

ii. En sוdan lרsning vil ogsו vזre vזsentlig for opbygning af stabilitet og udvikling i

regionen.

2. UNGAR 194, FNs Sikkerhedsrוdsresolution 242 og det Arabiske Fredsinitiativ

i. Parterne skal anerkende, at UNGAR 194, FNs Sikkerhedsrוdsresolution 242 og det

Arabiske Fredsinitiativ (Artikel 2.ii.) vedrרrende de palזstinensiske flygtninges

rettigheder danner basis for lרsningen af flygtningespרrgsmוlet, og er enige om at

disse rettigheder er opfyldt i henhold til denne aftales artikel 7.

3. Erstatning

i. Flygtninge har ret til kompensation pו baggrund af deres status som flygtninge og for

tab af ejendom. Dette gזlder uanset flygtningenes endelige bosted.

ii. Parterne skal anerkende, at de stater, som har vזret vזrter for palזstinensiske

flygtninge, har ret til godtgרrelse herfor.

4. Valg af endeligt bosted (Permanent Place of Residence - PPR)

Lרsningen af PPR-aspektet skal indebזre et velinformeret valg vedrרrende bosted fra flygtningenes

side, hvilket skal ske i overensstemmelse med mulighederne og procedurerne beskrevet i denne

aftale. PPR-mulighederne ud fra hvilke flygtningene kan vזlge, vil vזre som fרlger:

i. Den palזstinensiske stat, i overensstemmelse med nedenstוende paragraf a.

ii. Omrוder i Israel overdraget til Palזstina i forbindelse med udveksling af land, som

herved antager palזstinensisk suverזnitet, i overensstemmelse med nedenstוende

paragraf a.

iii. Tredjelande, i overensstemmelse med nedenstוende paragraf b.

iv. Den israelske stat, i overensstemmelse med nedenstוende paragraf c.

v. Nuvזrende vזrtslande, i overensstemmelse med nedenstוende paragraf d.

a. PPR-mulighederne i og ii skal vזre rettigheder for alle palזstinensiske og skal vזre

i overensstemmelse med den palזstinensiske stats love.

b. Mulighed iii skal ske i henhold til tredjelandes suverזne skרn og skal vזre i

overensstemmelse med det antal, som hvert tredjeland vil overdrage til Den

Internationale Kommission. Dette antal reprזsenterer det totale antal palזstinensiske

flygtninge, som hvert tredjeland skal tage imod.

c. Mulighed iv skal ske i henhold til Israels suverזne skרn og skal vזre i

overensstemmelse med det antal, som Israel vil overdrage til Den Internationale

Kommission. Dette antal reprזsenterer det totale antal palזstinensiske flygtninge,

som hvert tredjeland skal tage imod. Som udgangspunkt vil Israel overveje et

gennemsnit af det samlede antal som forskellige tredjelande har overdraget til Den

Internationale Kommission.

d. Mulighed v skal ske i henhold til nuvזrende vזrtslandes suverזne skרn. Hvor denne

mulighed forekommer, skal det ske i sammenhזng med omfattende udviklings- og

rehabiliteringsprogrammer for flygtningesamfundene.

Prioritet i alt det ovenstוende skal gives den palזstinensiske flygtningebefolkning i Libanon.

5. Frit og velorienteret valg

Processen, for hvordan de palזstinensiske flygtninge skal udtrykke deres PPR-valg, skal baseres pו

et frit og informeret valg. Parterne selv er forpligtede og skal opfordre tredjeparter til at facilitere

flygtningenes frie valg til at udtrykke deres foretrukne רnske samt imרdegו et hvert forsרg pו

indblanding eller organiseret pres i forhold til valg-processen. Dette vil ikke fו indflydelse pו

anerkendelsen af Palזstina som virkeliggרrelse af palזstinensisk selvbestemmelsesret og

selvstזndighed.

6. Udlרb af status som flygtning

Den palזstinensiske flygtningestatus udlרber, nוr den individuelle flygtning har opnוet endelig

bostedstatus (PPR), som afgjort af Den Internationale Kommission.

7. Klagefrist

Denne aftale indeholder den endelige og fuldstזndige lרsning pו det palזstinensiske

flygtningeproblem. Der kan ikke klages, medmindre klagen relaterer sig til implementeringen af

denne aftale.

8. Den internationale rolle

Parterne beder det internationale samfund om at samarbejde fuldt ud i den omfattende lרsning af

flygtningeproblemet i overensstemmelse med denne aftale, herunder og blandt andet samarbejde

om etableringen af Den Internationale Kommission og en International Fond.

9. Kompensation for ejendom

i. Flygtninge skal kompenseres for tabet af ejendom som fרlge af deres fordrivelse.

ii. Den samlede ejendoms-erstatning skal beregnes som fרlger:

a. Parterne anmoder Den Internationale Kommission om at nedsזtte et ekspertpanel, som

vurderer vזrdien af palזstinensisk ejendom pו tidspunktet for fordrivelse.

b. Ekspertpanelet skal basere sine vurderinger pו UNCCPs registre, Custodian for Absentee

Property-registre samt andre optegnelser, som synes relevante. Parterne er forpligtede til at

stille disse registre til panelets rוdighed.

c. Parterne skal udpege eksperter, som kan rוdgive og bistו panelet i arbejdet.

d. Indenfor 6 mוneder skal panelet indgive sine beregninger til parterne.

e. Parterne skal blive enige om en רkonomisk multiplikator, som kan lזgges til grund for

beregninger, med henblik pו at nו til en retfזrdig samlet vurdering af ejendoms-vזrdien.

iii. Den samlede vurdering, som parterne bliver enige om, udgרr den sum, som Israel udbetaler

en gang for alle til Den Internationale Fond. Herefter kan der ikke rejses krav om, at Israel

skal betale flere penge i forbindelse med det palזstinensiske flygtningeproblem.

iv. Israels bidrag deles i rater i overensstemmelse med Tidsplan X.

v. Vזrdien af Israels faste aktiver, som forbliver intakte i tidligere bosזttelser og som

overdrages til Palזstina, fratrזkkes Israels bidrag til Den Internationale Fond. En beregning

af denne vזrdi skal foretages af den Internationale Fond, som ogsו skal inddrage en

vזrdiansזttelse af skader forוrsaget af bosזttelserne.

10. Erstatning for flygtningestatus

i. En Flygtningefond skal oprettes til anerkendelse af hver enkeltes flygtningestatus. Fonden,

som Israel vil vזre en bidrag-ydende part til, skal overvוges af Den Internationale

Kommission. Strukturen og finansieringen er fremsat i Bilag X.

ii. Midlerne udbetales til flygtningesamfund i de tidligere UNRWA-omrוder (United Nations

Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), og vil vזre til rוdighed for

samfundsmזssig udvikling og til minde om flygtningeerfaringen. Passende mekanismer skal

udvikles af Den Internationale Kommission, sוledes at trזngende flygtninge-samfund bliver

rustet til at trזffe beslutning om og administrere anvendelsen af Fonden.

11. Den Internationale Kommission

i. Mandat og sammensזtning

a. En International Kommission skal oprettes og skal alene have det fulde ansvar for

implementeringen af alle aspekter vedrרrende flygtninge nזvnt i denne aftale.

b. Foruden parterne selv skal FN, USA, UNRWA, de arabiske vזrtslande, EU, Schweiz,

Canada, Norge, Japan, Verdensbanken, Rusland samt andre vזre medlemmer heraf.

c. Kommissionen skal:

1. Overvוge og styre processen vedrרrende status og PPR for de palזstinensiske flygtninge

besluttes og virkeliggרres.

2. Overvוge og styre, i nזrt samarbejde med vזrtslandene, rehabiliterings- og

udviklingsprogrammer.

3. Tilvejebringe og udbetale passende midler.

d. Parterne skal gרre alle relevante dokumenter og arkivmateriale, der er i deres forvaring, og

som skרnnes nרdvendige, tilgזngelige for kommissionen og dens organer. Kommissionen

kan anmode om sוdanne materialer fra alle andre relevante parter og organisationer, blandt

andet UNCCP og UNWRA.

ii. Struktur

a. Kommissionen skal ledes af en udרvende bestyrelse sammensat af medlemslandenes

reprזsentanter.

b. Bestyrelsen vil fungere som den hרjeste udרvende magt i Kommissionen og skal foretage

relevante politiske beslutninger i overensstemmelse med denne aftale.

c. Bestyrelsen skal udfזrdige ledelsesprocesser for Kommissionens arbejde i

overensstemmelse med denne aftale.

d. Bestyrelsen skal overvוge styringen af Kommissionens underkomiteer. De nזvnte komiteer

skal periodisk rapportere til Kommissionen i overensstemmelse med de udstukne

retningslinier.

e. Bestyrelsen skal oprette et Sekretariat og udnזvne en formand heraf. Formanden og

Sekretariatet skal lede Kommissionens daglige arbejde.

iii. Specifikke komiteer

a. Kommissionen skal oprette de tekniske komiteer, som uddybes i det nedenstוende.

b. Medmindre andet er uddybet i denne aftale skal bestyrelsen afgרre komiteernes struktur og

procedurer.

c. Parterne mו gerne komme med forslag til komiteerne, hvis det synes nרdvendigt.

d. Komiteerne skal oprette problemlרsningsmekanismer til hוndtering af uenigheder opstוet ud

fra tolkningen eller implementeringen af denne aftales bestemmelser i forhold til flygtninge.

e. Komiteerne skal fungere i overensstemmelse med denne aftale og skal trזffe bindende

beslutninger pו grundlag heraf.

f. Flygtninge skal have ret til at appellere beslutninger, som vedrרrer dem. Dette skal ske i

henhold til mekanismer etableret med denne aftale og som uddybet i Bilag X.

iv. Komite for statusbestemmelse.

a. Denne komite har ansvaret for at verificere flygtninges status.

b. UNRWA-registrering skal anses som umiddelbart uafviseligt bevis for flygtninge-status.

v. Erstatningskomite

a. Denne komite er ansvarlig for at administrere implementeringen af bestemmelserne om

kompensation.

b. Desuden skal komiteen udbetale erstatning for individuel ejendom i overensstemmelse med

fרlgende metoder:

1. Enten en erstatning pro persona for ejendomskrav under en fastsat vזrdi.

Dette krזver, at fordringshaveren udelukkende skal bevise ejendomsret, og

vil blive behandlet som hastesag, eller

2. En erstatning baseret pו ejendomskrav, som overstiger en fastsat vזrdi,

hvad angוr fast ejendom og andre aktiver. Dette krזver, at

fordringshaveren skal bevise bוde ejendomsret og vזrdien af det mistede.

c. Bilag X skal uddybe detaljer vedrרrende overnזvnte punkter, og skal inkludere og ikke

begrזnses til bevismaterialer og optegnelser fra UNCCP, Custodian for Absentees

Property, UNRWA samt alle andre relevante optegnelser.

vi. Vזrtslandenes vederlagskomite

Vזrtsstaterne skal modtage vederlag.

vii. Komite for endeligt bostedsvalg (PPR Komite)

PPR-Komiteen skal,

a. I samarbejde med alle relevante parter, udvikle detaljerede programmer vedrרrende

implementeringen af PRP-muligheder i overensstemmelse med artikel 7/4 ovenfor.

b. Assistere ansרgerne i at foretage velorienterede valg med hensyn til PRP-muligheder.

c. Modtage ansרgninger fra flygtninge vedrרrende PRP-valget. Ansרgere skal angive et antal

prזferencer i overensstemmelse med artikel 7/4 ovenfor. Ansרgningerne skal indgives

senest 2 וr efter opstarten af Den Internationale Kommissions aktiviteter. Flygtninge, som

ikke indgiver deres ansרgning indenfor en 2-וrsperiode, mister deres status som flygtninge.

d. Trזffe beslutning i overensstemmelse med artikel a ovenfor om ansרgernes PRP, under

hensyntagen til individuelle prזferencer og bevarelse af familiens enhed. Ansרgere, som

ikke benytter sig af komiteens beslutninger om PRP, vil miste deres status som flygtninge.

e. Sרrge for at ansרgere fוr den nרdvendige tekniske og retlige assistance.

f. Indenfor 5 וr efter opstarten af Den Internationale Kommissions aktiviteter skal de

palזstinensiske flygtninges PRP vזre realiseret.

viii. Komite for Flygtninge-Fonden

Komiteen for Flygtninge-Fonden skal implementere artikel 7/10 som beskrevet i Bilag X.

ix. Komiteen for Rehabilitering og Udvikling

I overensstemmelse med denne aftales mוl og under hensyntagen til de ovennזvnte PRPprogrammer

skal Komiteen for Rehabilitering og Udvikling samarbejde tזt med Palזstina,

vזrtslande samt andre relevante tredjelande og parter i et forsרg pו at gennemfרre rehabilitering for

flygtninge og samfundsudvikling. Dette inkluderer udtזnkningen af programmer og planer til at

tilbyde tidligere flygtninge muligheder for personlig og social udvikling, boligforhold, uddannelse,

sundhed, genoptrזning og andre behov. Dette skal integreres i regionens generelle udviklingsplaner.

12. Den Internationale Fond

i. En International Fond (Fonden) skal oprettes med henblik pו at modtage bidrag

skitseret i denne artikel og yderligere bidrag fra det internationale samfund. Fonden

skal udbetale penge til Kommissionen for at sזtte denne i stand til at udרve sine

funktioner. Fonden skal kontrollere kommissionens arbejde.

ii. Fondens struktur, sammensזtning og drift er fremsat i Bilag X.

13. UNRWA

i. UNRWA skal fases ud i hvert af de lande i hvilke organisationen har aktiviteter,

baseret flygtningestatus ophרrer i de pוgזldende lande.

ii. UNRWA skal ophרre med at eksistere senest 5 וr efter opstarten af Kommissionens

aktiviteter. Kommissionen skal udstikke en plan for udfasningen af UNRWA samt

facilitere overdragelsen af UNRWAs funktioner til vזrtslandene.

 

14. Forsoningsprogrammer

i. Parterne skal opfordre til og fremme udviklingen af samarbejde mellem deres

relevante institutioner og folkelige fזllesskaber med henblik pו at skabe fora for

udveksling af historiske fortזllinger og forstזrke en fזlles forstוelse af fortiden.

ii. Parterne skal opfordre til og facilitere udvekslinger med henblik pו udbredelsen af en

stרrre pוskרnnelse af disse respektive fortזllinger, bוde hvad angוr formel og uformel

undervisning, ved at sרrge for direkte kontakt mellem skoler, andre

undervisningsinstitutioner og folkelige fזllesskaber.

iii. Parterne kan overveje fזlles tvזrkulturelle programmer for at fremme forsoning i

relation til deres respektive historie.

iv. Disse programmer kan inkludere en udvikling af en passende mוde at erindre de byer

og samfund, der eksisterede fרr 1949.

Artikel 8 Israelsk-palזstinensisk Samarbejdskomite (IPCC)

1. Parterne skal umiddelbart efter ivזrksזttelsen af denne aftale oprette en Israelskpalזstinensisk

Samarbejdskomite, som skal fungere pו ministerielt niveau med ministerielle

formandsposter.

2. IPCC skal udvikle samt assistere implementeringen af politikker for samarbejde indenfor

omrוder af fזlles interesse, herunder men ikke begrזnset til infrastrukturelle behov,

bזredygtig udvikling og miljרspרrgsmוl, fזlles kommunalt samarbejde, industrielle zoner,

udvekslingsprogrammer, udvikling af menneskelige ressourcer, sport og ungdom,

videnskab, landbrug og kultur.

3. IPCC skal strזbe mod at udvide omrוderne for og omfanget af samarbejdet mellem

parterne.

Artikel 9 Arrangementer for brug af sזrlige veje

1. De fרlgende arrangementer for civile israeleres brug omhandler sזrlige veje i Palזstina,

som beskrevet i Kort X (vej 443, Jerusalem til Tiberias via Jordandalen, og Jerusalem Ein

Gedi)

2. Disse arrangementer mו ikke prזjudicere den palזstinensiske jurisdiktion over disse veje,

inklusiv PSF-patruljer.

3. Procedurerne for arrangementer vedrרrende brugen af de sזrlige veje vil blive yderligere

beskrevet i Bilag X

4. Israelere kan fו tilladelse til at benytte de sזrlige veje. Det kan forekomme, at der skal

fremvises en tilladelse ved indkרrsel til de sזrlige veje. Begge sider vil undersרge

mulighederne for at etablere et vejsystem baseret pו smart card teknologi.

5. De sזrlige veje vil konstant blive patruljeret af MF. MF skal sammen med Israel og

Palזstina etablere de aftalte arrangementer for samarbejde om lזgelig redningstjeneste af

israelere.

6. I tilfזlde af hזndelser der involverer israelske indbyggere, som krזver retsforfרlgelse, skal

de palזstinensiske og israelske myndigheder samarbejde i henhold til de indgוede aftaler

mellem de to stater. Parterne kan fו assistance fra IVG i denne henseende.

7. Israelere mו ikke bruge de sזrlige veje for at komme ind i Palזstina uden at kunne fremvise

nרdvendig dokumentation eller bemyndigelse.

8. Ved opnוelse af regional fred, skal der indgוs aftaler for civile palזstinenseres brug af

sזrlige veje i Israel.

Artikel 10 Steder af religiרs betydning:

1. Parterne skal indgו sזrlige aftaler, der garanterer adgang til steder af religiרs betydning,

hvilket vil blive uddybet i Bilag X. Disse arrangementer vil blandt andet omfatte

Patriarkernes grav i Hebron, Rachels grav i Betlehem og Nabi Samuel.

2. Adgang til og fra stederne sker i specificerede shuttle-kרretרjer fra bestemte

grזnseovergange til stederne.

3. Parterne skal blive enige om betingelser og procedurer for at udstede tilladelser til

autoriserede shuttle operatרrer.

4. Shuttle-kרretרjerne og passagerne bliver inspiceret af MF.

5. Shuttle-kרretרjerne vil blive eskorteret af MF pו ruten mellem grזnseovergangen og de

religiרse steder.

6. Shuttle-kרretרjerne skal overholde gזldende fזrdselslove i de omrוder, de betjener.

7. Aftaler for adgang til stederne pו sזrlige dage samt helligdage er beskrevet Bilag X

8. Det palזstinensiske turistpoliti og MF skal vזre til stede pו disse steder.

9. Parterne skal oprette et fזllesorgan til administration af disse steder.

10. I tilfזlde af nogen former for hזndelser, der involverer israelske borgere og som indebזrer

retslig behandling, skal der vזre fuldt samarbejde mellem israelske og palזstinensiske

myndigheder i henhold til de aftaler, man bliver enige om. Parterne mו anmode om IVGs

assistance i denne henseende.

11. Israelere mו ikke benytte shuttle-kרretרjerne til at trזnge ind i Palזstina uden den

nרdvendige dokumentation og bemyndigelse.

12. Parterne skal beskytte og bevare de religiרst betydningsfulde steder nזvnt i Bilag X samt

facilitere besרg pו begravelsespladserne nזvnt i Bilag X.

Artikel 11 Grזnsesystem

1. Der skal vזre et grזnsesystem mellem de to stater, hvor bevזgelse skal vזre

underlagt hver af parternes interne retslige bestemmelser samt denne aftales

bestemmelser tydeliggjort i Bilag X.

2. Bevזgelse over grזnser vil kun finde sted gennem specificerede grזnseovergange.

3. Procedurerne ved grזnseovergange skal konstrueres at fremme stזrke

handelsmזssige og רkonomiske, herunder arbejdskraftens bevזgelse mellem

parterne.

4. Parterne skal hver isזr, i deres respektive territorier, tage de forholdsregler i brug,

som findes nרdvendige for at sikre, at ingen personer, kרretרjer eller gods bevזger

sig illegalt ind i den anden parts omrוde.

5. Jerusalems sזrlige grזnseordninger skal vזre i overensstemmelse med artikel 6

ovenfor.

 

Artikel 12 Vand

Artikel 13 ״konomiske relationer

Artikel 14 Juridisk samarbejde

Disse artikler relaterer til professionelle anliggender som eksperter i רjeblikket arbejder pו, og som

vil nוr de er fזrdiggjorte blive prזsenteret for offentligheden.

Artikel 15 Palזstinensiske fanger og arrestanter

1. Pו baggrund af den endelige fredsaftale mellem Israel og Palזstina skal alle palזstinensiske og

arabiske fanger, som er arresteret i forbindelse med den israelsk-palזstinensiske konflikt forud for

underskrivelsen af denne aftale, DD/MM/2003, lרslades i overensstemmelse med kategorierne

fremsat nedenfor samt detaljeret i Bilag X.

i. Kategori A: alle fזngslede forud for begyndelsen af implementeringen af

Principdeklarationen 4.maj 1994, administrative tilbageholdte, mindreוrige, kvinder og

fanger med dוrligt helbred - skal lרslades umiddelbart efter ikrafttrזdelsen af denne

aftale.

ii. Kategori B: alle fזngslede efter 4.maj 1994 og forud for underskrivelsen af denne aftale

skal lרslades senest 18 mוneder fra ikrafttrזdelsen af denne aftale undtagen de

specificerede i kategori C.

iii. Kategori C: Enestוende sager personer, hvis navne er opremset i Bilag X skal

lרslades 30 mוneder efter afslutningen af den fulde implementering af denne aftales

territoriale aspekter som nזvnt i artikel 5/7/v.

Artikel 16 Stridsbilזggelse

1. Stridigheder, som er relevante i fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale skal

lרses ved forhandlinger indenfor en bilateral ramme, som indkaldes af Den ״verste

Styringskomite.

2. Hvis en stridighed ikke bilזgges med det samme af de overnזvnte kan parterne

forelזgge striden til mזgling af IVG i overensstemmelse med artikel 3.

3. Stridigheder, som ikke kan bilזgges af en bilateral forhandling og/eller af IVG skal

afgרres ved hjזlp af en forligskommission, som parterne skal enes om.

4. Stridigheder, som ikke kan bilזgges af ovennזvnte kan indgives af begge parter

til et voldgiftspanel. Hver part skal vזlge et medlem af voldgiftspanelet, der skal

bestו af 3 personer. Parterne vזlger herefter et tredje medlem af voldgiftspanelet fra

den aftalte liste af dommere fremsat i Bilag X enten ved at nו til enighed eller i

tilfזldet af uenighed ved rotation.

 

Artikel 17 Afsluttende paragraffer

Omfatter en afsluttende paragraf forudsat en FN-Sikkerhedsrוdsresolution eller

Generalforsamlingsbeslutning til stרtte for denne aftale, som aflרsning af alle forudgוende FNbeslutninger.